Posts

Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC

Các lĩnh vực hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy, bao gồm: - Tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; - Tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy; - Tư vấn kiểm…